Informačné memorandum ochrany osobných údajov

 

Cieľom tohto Informačného memoranda ochrany osobných údajov je sprostredkovanie informácií týkajúcich sa spracúvania osobných údajov v zmysle ustanovení Nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2016/679 z 27. apríla 2016 o ochrane fyzických osôb pri spracúvaní osobných údajov a o voľnom pohybe takýchto údajov, ktorým sa zrušuje smernica 95/46/ES.

V tomto Informačnom memorande ochrany osobných údajov nájdete informácie o tom, na aké účely spracúvame vaše osobné údaje, komu ich môžeme poskytnúť, aké sú vaše práva, ako aj informáciu, kde nás môžete kontaktovať v prípade, že máte otázku týkajúcu sa spracúvania vašich osobných údajov.

Vzhľadom na uvedené vám odporúčame oboznámiť sa s informáciami obsiahnutými v tomto dokumente. Akékoľvek zmeny súvisiace so spracúvaním vašich osobných údajov budú zabezpečené formou aktualizácie tohto dokumentu zverejneného na našej internetovej stránke www.tam.sk.

 

Informácia o Prevádzkovateľovi

 

Prevádzkovateľom je spoločnosť Tatra Asset Management, správ. spol., a. s., IČO: 35 742 968, sídlo: Hodžovo námestie 3, 811 06 Bratislava, zapísaná v Obchodnom registri Mestského súdu Bratislava III, oddiel: Sa, vložka číslo: 1689/B, kontakt: DIALOG Live, *1100 / 0800 00 1100 / +421 2 5919 1000 (ďalej len „TAM“).

 

Prevádzkovateľom je aj každá z nasledovných spoločností:

 

 • TAM Properties BS a.s., Hodžovo námestie 3, 811 06 Bratislava, IČO: 50 571 141, zapísaná v Obchodnom registri Mestského súdu Bratislava III, oddiel: Sa, vložka č.: 6601/B

 

 • TAM Properties PP a.s., Hodžovo námestie 3, 811 06 Bratislava, IČO: 50 571 176, zapísaná v Obchodnom registri Mestského súdu Bratislava III, oddiel: Sa, vložka č.: 6854/B

 

 • TAM Properties DT a.s., Hodžovo námestie 3, 811 06 Bratislava, IČO: 47 957 310, zapísaná v Obchodnom registri Mestského súdu Bratislava III, oddiel: Sa, vložka č.: 6760/B

 

 • TAM Properties ZV a.s., Hodžovo námestie 3, 811 06 Bratislava, IČO: 50 570 684, zapísaná v Obchodnom registri Mestského súdu Bratislava III, oddiel: Sa, vložka č.: 6873/B

 

 • TAM Properties KA a.s., Hodžovo námestie 3, 811 06 Bratislava, IČO: 47 957 255, zapísaná v Obchodnom registri Mestského súdu Bratislava III oddiel: Sa, vložka č.: 6610/B

 

 • TAM Properties NZ a.s., Hodžovo námestie 3, 811 06 Bratislava, IČO: 50 656 694, zapísaná v Obchodnom registri Mestského súdu Bratislava III, oddiel: Sa, vložka č.: 6510/B

 

 • TAM Properties ZE a.s., Hodžovo námestie 3, 811 06 Bratislava, IČO: 50 571 168, zapísaná v Obchodnom registri Mestského súdu Bratislava III, oddiel: Sa, vložka č.: 6907/B

 

 • TAM Properties DS a.s., Hodžovo námestie 3, 811 06 Bratislava, IČO: 50 571 061, zapísaná v Obchodnom registri Mestského súdu Bratislava III, oddiel: Sa, vložka č.: 7019/B

 

 • TAM Properties ZA a.s., Hodžovo námestie 3, 811 06 Bratislava, IČO: 47 181 524, zapísaná v Obchodnom registri Mestského súdu Bratislava III, oddiel: Sa, vložka č.: 6506/B

 

 • TAM Properties MI a.s., Hodžovo námestie 3, 811 06 Bratislava, IČO: 46 913 181, zapísaná v Obchodnom registri Mestského súdu Bratislava III, oddiel: Sa, vložka č.: 6814/B

 

 • TAM Properties ZC a.s., Hodžovo námestie 3, 811 06 Bratislava, IČO: [51 783 479](tel:51 783 479), zapísaná v Obchodnom registri Mestského súdu Bratislava III, oddiel: Sa, vložka č.: 7613/B

 

v ktorých TAM majetkovú účasť, TAM koná v zmysle zákona č. 203/2011 Z. z. o kolektívnom investovaní ako správca vo vlastnom mene a na účet verejného špeciálneho podielového fondu nehnuteľností Tatra Asset Management, správ. spol., a. s., RealitnýFond o.p.f.a/alebo špeciálneho podielového fondu kvalifikovaných investorov Tatra Asset Management, správ. spol., a.s., RealitnýFond II. o.p.f. (každá z uvedených spoločností samostatne ďalej len „SPV“).

 

TAM a SPV uzatvorili dohodu spoločných prevádzkovateľov podľa čl. 26 GDPR o spoločnom spracúvaní osobných údajov na účely: (i) poskytovanie služieb, (ii) marketing a (iii) prevencia pred trestnou činnosťou a iným protiprávnym konaním. V tejto dohode spoloční prevádzkovatelia upravili tieto základné časti nasledovne:

 • informačné povinnosti TAM a SPV plnia spoločne prostredníctvom tohto jednotného Informačného memoranda;
 • TAM a SPV zriadili jednotné kontaktné miesto pre dotknuté osoby uvedené v tomto Informačnom memorande;
 • TAM vybavuje všetky žiadosti dotknutých osôb podľa GDPR v mene SPV, pričom túto povinnosť môže TAM presunúť na skupinovú zodpovednú osobu;
 • TAM prijala v mene SPV internú dokumentáciu a opatrenia na zabezpečenie súladu s GDPR.

 

Zabezpečenie ochrany vašich osobných údajov je pre nás veľmi dôležité, a preto pri spracúvaní osobných údajov dôsledne dbáme na súlad s platnými právnymi predpismi predovšetkým princípov a požiadaviek vyplývajúcich z GDPR. Máme nastavené príslušné technické a organizačné opatrenia, ktoré prispievajú k zabezpečeniu ochrany spracúvaných osobných údajov našich klientov.

 

V prípade akýchkoľvek otázok súvisiacich so spracúvaním svojich osobných údajov, prosím, kontaktujte nášho DPO (Data Protection Officer), ktorý je poverený dohľadom nad spracúvaním osobných údajov v našej spoločnosti. DPO môžete kontaktovať emailom na dpo@tatrabanka.sk alebo písomne na adrese: Zodpovedná osoba (DPO) skupiny Tatra banka, Hodžovo námestie 3, 811 06 Bratislava.

 

 1. Základné pojmy

GDPR                 Nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2016/679 z 27. apríla 2016 o ochrane fyzických osôb pri spracúvaní osobných údajov a o voľnom pohybe takýchto údajov, ktorým sa zrušuje smernica 95/46/ES.

Dotknutá osoba Fyzická osoba, ktorej osobné údaje sú spracúvané. Je to osoba, ktorú možno identifikovať priamo alebo nepriamo, najmä odkazom na identifikátor, ako je meno, identifikačné číslo, online identifikátor, alebo odkazom na jeden či viaceré prvky, ktoré sú špecifické pre fyzickú, fyziologickú, genetickú, mentálnu, ekonomickú, kultúrnu alebo sociálnu identitu tejto fyzickej osoby.

Klient                  Osoba, s ktorou má SPV v rámci výkonu podnikateľskej činnosti spoločnosti uzatvorený obchod, pričom obchodom sa rozumie vznik, zmena alebo zánik záväzkových vzťahov medzi klientom a SPV. Klientom je tiež osoba, s ktorou SPV rokovala o uskutočnení obchodu, aj keď sa tento obchod neuskutočnil, osoba, ktorá prestala byť klientom SPV, a zástupca klienta, ktorý v mene klienta uzatvoril obchod s SPV alebo o jeho uzatvorení rokoval. Na účely tohto dokumentu sa za Klienta považuje aj konečný užívateľ výhod definovaný AML zákonom.

Spracúvanie       Operácia alebo súbor operácií s osobnými údajmi alebo súbormi osobných údajov, napríklad získavanie, zaznamenávanie, usporadúvanie, štruktúrovanie, uchovávanie, prepracúvanie alebo zmena, vyhľadávanie, prehliadanie, využívanie, poskytovanie prenosom, šírením alebo poskytovanie iným spôsobom, preskupovanie alebo kombinovanie, obmedzenie, vymazanie alebo likvidácia, bez ohľadu na to, či sa vykonávajú automatizovanými alebo neautomatizovanými prostriedkami.

AML                   Prevencia pred legalizáciou príjmov z trestnej činnosti a pred financovaním terorizmu.

Klientsky informačný systém

Usporiadaný súbor osobných údajov spracúvaných  na účel: Poskytovanie služieb.

Marketingový informačný systém

Usporiadaný súbor osobných údajov spracúvaných  na účel: Oslovenie s ponukou služieb – marketing. Informovanie o produktoch, inováciách a službách, poskytovanie výhod.

Informačný systém Monitorovanie

                          Usporiadaný súbor osobných údajov spracúvaných na účel: Prevencia pred trestnou činnosťou alebo iným protiprávnym konaním.         

Prevádzkovateľ 

Každý, kto sám alebo spoločne s inými určí účely a prostriedky spracúvania osobných údajov a spracúva osobné údaje vo vlastnom mene. Na účely tohto dokumentu sa Prevádzkovateľom myslí TAM a SPV.

Sprostredkovateľ

Každý, kto spracúva osobné údaje v mene Prevádzkovateľa na základe poverenia v súlade s článkom 28 GDPR.

AML zákon        Zákon č. 297/2008 Z. z. o ochrane pred legalizáciou príjmov z trestnej činnosti a o

ochrane pred financovaním terorizmu.

Skupina Raiffeisen

Pod skupinou Raiffeisen sa rozumejú (i) osoby, ktoré majú priamu alebo nepriamu majetkovú účasť v TAM a/alebo SPV, (ii) osoby, na ktorých má priamu alebo nepriamu majetkovú účasť TAM, (iii) osoby, na ktorých má priamu alebo nepriamu majetkovú účasť osoba majúca majetkovú účasť na TAM a/alebo SPV, (iv) osoby majúce priamu alebo nepriamu majetkovú účasť na osobe majúcej majetkovú účasť na TAM. Na účely tohto dokumentu sú to najmä:

 • Tatra banka, a. s. so sídlom Hodžovo námestie 3, 811 06 Bratislava, IČO: 00 686 930,
 • Doplnková dôchodková spoločnosť Tatra banky, a. s. so sídlom Hodžovo námestie 3, 811 06 Bratislava, IČO: 36 291 111.

 

 1. Čo sú osobné údaje a prečo ich spracúvame?

Osobnými údajmi sa rozumejú akékoľvek informácie týkajúce sa identifikovanej alebo identifikovateľnej fyzickej osoby, ktorú možno určiť priamo alebo nepriamo, najmä odkazom na identifikátor, ako je meno, identifikačné číslo, lokalizačné údaje, online identifikátor, alebo odkazom na jeden či viaceré prvky, ktoré sú špecifické pre fyzickú, fyziologickú, genetickú, mentálnu, ekonomickú, kultúrnu alebo sociálnu identitu tejto fyzickej osoby.

 

Prevádzkovatelia spracúvajú len tie osobné údaje, ktoré sú nevyhnutné na dosiahnutie konkrétneho účelu spracúvania. Osobné údaje sú spracúvané vždy na vopred vymedzený a legitímny účel, pričom bez ich spracúvania by tento účel nebolo možné dosiahnuť.

 

V prípade spracúvania osobných údajov, ktoré je založené na súhlase Klienta, ako napríklad v prípade spracúvania v rámci Marketingového informačného systému, je poskytnutie údajov zo strany Klienta dobrovoľné. S cieľom prispôsobiť ponuku produktov a služieb priamo pre vás Prevádzkovateľ vyhodnocuje informácie, ktoré o vás spracúva, tak, aby vám mohol poskytnúť cielenú ponuku, a tak obmedziť zasielanie neadresných marketingových ponúk. Udelenie súhlasu je dobrovoľné. V prípade, ak sa rozhodnete súhlas neudeliť, Prevádzkovateľ vám nebude môcť v tomto konkrétnom prípade zasielať žiadne marketingové informácie ani ponuky.

 

Ak sa získanie osobných údajov týka zmluvného vzťahu, najčastejšie ide o zmluvnú požiadavku alebo požiadavku, ktorá je potrebná na uzavretie zmluvy. Neposkytnutie osobných údajov, môže mať negatívne dôsledky, nakoľko nemusí dôjsť k uzatvoreniu alebo realizácii zmluvného vzťahu. Akékoľvek náhodne získané osobné údaje v žiadnom prípade ďalej systematicky nespracúvame na žiadny nami vymedzený účel spracúvania osobných údajov. V niektorých prípadoch je poskytnutie osobných údajov zákonnou požiadavku, napr. pri overení identity klienta, ktorú vyžadujú právne predpisy. V takom prípade môže neposkytnutie osobných údajov viesť k odmietnutiu prístupu ku službe alebo zamietnutiu žiadosti.

 

 1. Kategórie osobných údajov, ktoré môžu byť spracúvané:

 

V rámci činnosti TAM a SPV dochádza k spracúvaniu rôznych kategórií osobných údajov, ktoré sa líšia v závislosti od účelu spracúvania a povahy konkrétnej spracovateľskej činnosti. Takýmito kategóriami osobných údajov sú:

 

V prípade Klientskeho informačného systému:

 • identifikačné údaje (napríklad meno, priezvisko, dátum narodenia, údaje z dokladu totožnosti,),
 • kontaktné údaje (napríklad adresa, emailová adresa, telefónne číslo),
 • údaje o využívaných službách
 • údaje súvisiace s vybavovaním podnetov, žiadostí, porúch atď.
 • údaje súvisiace s prehľadom bankových záruk a peňažných depozitov
 • informácie o prenájmoch
 • iné relevantné údaje (napríklad údaje o exekučných konaniach, konkurzoch, osobných bankrotoch, údaje súvisiace s plnením vašich zmluvných povinností a záväzkov,  údaje o zaradení do zoznamu klientov, na ktorých sa vzťahujú medzinárodné sankcie).

 

V prípade Marketingového informačného systému:

 • údaje súvisiace s používaním webových stránok a aplikácií (napríklad cookies),
 • údaje bežne spracúvané v rámci sociálnych sietí a webstránok (vrátane fotografií),
 • relevantné údaje spracúvané o vás v Klientskom informačnom systéme.

 

V prípade informačného systému Monitorovanie:

 • audio a videozáznamy v rámci záznamov bezpečnostných kamier,
 • údaje súvisiace s evidenciou vstupov do priestorov.

 

Pri preukazovaní, uplatňovaní alebo obhajovaní právnych nárokov môžu byť osobné údaje získavané prostredníctvom právnych zástupcov TAM alebo SPV alebo interného právneho oddelenia aj z verejne dostupných zdrojov a registrov, prípadne od iných osôb ako sú dotknuté osoby. Napríklad, ak ste zamestnancom spoločnosti s ktorou TAM alebo SPV spolupracuje, Vaše osobné údaje môžeme získavať od Vašich zamestnávateľov, nadriadených alebo štatutárnych zástupcov v rámci bežného plnenia zmluvných vzťahov.

 

 1. Účel a právny základ spracúvania osobných údajov

TAM a SPV spracúvajú vaše osobné údaje vždy len na vopred vymedzený a legitímny účel spracúvania, pričom vždy musí existovať príslušný právny základ na takéto spracúvanie. TAM a SPV si vás dovoľuje ubezpečiť, že vaše osobné údaje nie sú ďalej spracúvané na účely nezlučiteľné s pôvodne stanovenými účelmi spracúvania.

 

TAM vymedzil spoločne s SPV nasledovné účely spracúvania:

 

 • Poskytovanie služieb.

 

Poskytovanie služieb zahŕňa výkon podnikateľskej činnosti spoločných prevádzkovateľov v rozsahu predmetu činnosti zapísaného v obchodnom registri, povolení NBS a zákona č. 203/2011 Z.z. o kolektívnom investovaní. Ide predovšetkým o poskytovanie služieb v oblasti kúpy, predaja, prenájmu, správy a zhodnocovania nehnuteľností.

 

Súčasťou poskytovania služieb je aj vnútorná administratívna a právna agenda, ktorá zahŕňa činnosti, ktorých primárnou úlohou je podporovať poskytovanie služieb. Vnútorná administratívna a právna agenda zahŕňa nasledovné činnosti: účtovníctvo a ekonomická agenda; daňová agenda; agenda auditu; právna a zmluvná agenda, uplatňovanie, preukazovanie a obhajovanie právnych nárokov; korporátne dokumenty a archivácia.

 

Spracúvanie osobných údajov prebieha na právnom základe oprávneného záujmu podľa čl. 6 ods. 1 písm. f) GDPR a plnenia zmluvy podľa čl. 6 ods. 1 písm. b) GDPR. Oprávneným záujmom, ktorý SPV a TAM spoločne sledujú je poskytovanie služieb.

 

 • Marketing.

 

Marketing predstavuje oslovenie s propagáciou ponúkaných prenájmov a súvisiacich služieb, pričom typicky zahŕňa aj spracúvanie osobných údajov v rámci komunikácie s online publikom cez sociálne siete, webstránky prevádzkované TAM a SPV, kampane na sociálnych sieťach ale aj prostredníctvom organizovania rôznych marketingových podujatí, vyhotovovania foto a video záznamov z nich a ich následného zverejňovania vrátane zverejnenia na sociálnych sieťach.

 

Spracúvanie osobných údajov prebieha na právnom základe súhlasu podľa čl. 6 ods. 1 písm. a) GDPR alebo oprávneného záujmu podľa čl. 6 ods. 1 písm. f) GDPR. Oprávnenými záujmami, ktoré SPV a TAM spoločne sledujú sú účely priameho marketingu v zmysle recitálu č. 47 GDPR.

 

 • Prevencia pred trestnou činnosťou a iným protiprávnym konaním.

 

V rámci prevencie pred trestnou činnosťou a iným protiprávnym konaním SPV a TAM typicky spracúvajú osobné údaje v rámci bezpečnostných kamerových systémov, kontroly a evidencie vstupov do objektov prípadne činností týkajúcich sa súkromných bezpečnostných služieb.

 

Avšak, nie všetky kamerové systémy a recepcie v priestoroch, ktoré TAM alebo SPV vlastnia sú prevádzkované zo strany TAM alebo SPV. V niektorých prípadoch sú za spracúvanie zodpovední samotní nájomcovia priestorov alebo iné osoby. Z označenia priestorov (napr. na vstupe, na nástenke alebo na recepcii) by malo byť zjavné, kto je prevádzkovateľom.

 

Spracúvanie prebieha na základe oprávnených záujmov podľa čl. 6 ods. 1 písm. f) GDPR, pričom oprávneným záujmom, ktorý SPV a TAM spoločne sledujú je prevencia pred trestnou činnosťou a iným protiprávnym konaním.

 

 1. Komu môžeme vaše osobné údaje poskytnúť?

Vaše osobné údaje TAM a SPV neposkytujú iným subjektom okrem prípadov, ak ste na takéto poskytnutie udelili TAM alebo SPV súhlas, písomný pokyn, alebo ak existuje iný právny základ na poskytnutie vašich osobných údajov inému subjektu, napríklad v prípade, ak ide o plnenie zákonnej povinnosti  TAM alebo SPV ako prevádzkovateľa.

 

TAM a SPV môžu  bez vášho súhlasu poskytnúť osobné údaje iným subjektom v rámci plnenia zákonných povinností:

 • v oblasti prevencie pred legalizáciou príjmov z trestnej činnosti a pred financovaním terorizmu v zmysle AML zákona,
 • v súvislosti s oznamovaním orgánom činným v trestnom konaní o podozrení, že sa pripravuje, že je páchaný alebo že bol spáchaný trestný čin,
 • v súvislosti s oznamovacou povinnosťou príslušnému orgánu Slovenskej republiky na účel automatickej výmeny informácií o finančných účtoch na účely správy daní podľa osobitného predpisu (FATCA, CRS),
 • v súvislosti s plnením oznamovacej povinnosti voči Národnému bezpečnostnému úradu v oblasti kybernetickej bezpečnosti podľa zákona 69/2018 Z. z. o kybernetickej bezpečnosti.

 

Dovoľujeme si Vás zároveň informovať, že TAM a SPV, ako aj osoby zo skupiny Raiffeisen majú oprávnený záujem na vzájomnom zdieľaní osobných údajov spracúvaných v Klientskom informačnom systéme, v rámci čoho môže dochádzať aj k cezhraničnému prenosu údajov, a to v rámci:

 • prevencie pred legalizáciou príjmov z trestnej činnosti a pred financovaním terorizmu,
 • plnenia povinností spojených s výkonom činností TAM a SPV na úrovni skupiny Raiffeisen,
 • v súvislosti s posudzovaním bonity a dôveryhodnosti klientov.

 

 • Sprostredkovatelia

TAM a SPV môžu v určitých prípadoch spracúvať vaše osobné údaje aj prostredníctvom sprostredkovateľov. Sprostredkovateľ je subjekt, ktorého TAM alebo SPV poverili spracúvaním osobných údajov v súlade s článkom 28 GDPR. Na poverenie spracúvaním vašich údajov prostredníctvom sprostredkovateľa sa nevyžaduje váš súhlas, prípadne iný právny základ, ako je to v prípade poskytovania údajov iným prevádzkovateľom. Sprostredkovateľ v takomto prípade spracúva vaše osobné údaje v mene TAM alebo SPV ako prevádzkovateľa. TAM môže poveriť sprostredkovateľa spracúvaním osobných údajov aj v mene a v prospech SPV, a to na základe dohody spoločných prevádzkovateľov vysvetlenej vyššie.

 

Spracúvanie osobných údajov prostredníctvom sprostredkovateľa nemá negatívny vplyv na výkon a uplatňovanie si vašich práv ako dotknutej osoby ustanovených v kapitole III GDPR, pričom príslušné práva si klient môže uplatniť v TAM  alebo SPV ako prevádzkovateľa alebo tiež priamo u konkrétneho sprostredkovateľa, prostredníctvom ktorého sú vaše údaje spracúvané.

 

TAM a SPV si vás dovoľujú ubezpečiť, že využívajú len sprostredkovateľov poskytujúcich primerané technické, organizačné a ďalšie opatrenia tak, aby spracúvanie spĺňalo požiadavky GDPR a aby bola v plnom rozsahu zabezpečená ochrana práv dotknutej osoby.  TAM a SPV pri spracúvaní vašich osobných údajov využívajú nasledujúce kategórie sprostredkovateľov:

 • spoločnosti, ktoré zabezpečujú alebo vykonávajú finančné a s nimi súvisiace služby,
 • spoločnosti vykonávajúce vedenia a spravovania klientskych databáz,
 • spoločnosti vykonávajúce prieskumy spokojnosti klientov,
 • spoločnosti poskytujúce účtovné služby,
 • spoločnosti vykonávajúce správu budov alebo tzv. „facility management“ služby vrátane prevádzkovania bezpečnostných kamerových systémov, systémov na kontrolu a evidenciu vstupov do budov prípadne prevádzky webového sídla,
 • spoločnosti vykonávajúce sprostredkovanie predaja alebo prenájmu nehnuteľností vrátane prípadnej prevádzky webového sídla,
 • realitné kancelárie,
 • spoločnosti poskytujúce súkromné bezpečnostné služby, spoločnosti zabezpečujúce marketingové aktivity,
 • spoločnosti poskytujúce bežné softvérové vybavenie alebo podporu,
 • spoločnosti zabezpečujúce tlačové služby a služby hromadnej korešpondencie,
 • spoločnosti vykonávajúce správu registratúrnych záznamov podľa osobitných predpisov,
 • iné spoločnosti patriace do skupiny Raiffeisen poskytujúce TAM a SPV služby vnútornej administratívnej podpory.

 

 • Prenos osobných údajov do tretích krajín

Osobné údaje nie sú predmetom cezhraničného prenosu do tretích krajín neposkytujúcich primeranú úroveň ochrany osobných údajov s výnimkou prípadov špecifikovaných platnými právnymi predpismi alebo osobitných situácií, kedy o takomto prenose musí byť Klient vopred informovaný.

 

 • Spracúvanie osobných údajov prostredníctvom cloudových riešení

Pri spracúvaní osobných údajov dochádza tiež vo viacerých prípadoch k využitiu cloudových riešení, resp. služieb podobného technického charakteru. Využitie takýchto riešení je napríklad v mnohých prípadoch nevyhnutné ako súčasť implementácie najmodernejších softwareových nástrojov, resp. ich využitie prispieva k efektivite a hospodárnosti. V neposlednom rade takéto riešenia tiež prispievajú k zachovaniu integrity spracúvaných dát a prispievajú k bezpečnosti spracúvania.

 

Pri takomto spracúvaní vystupujú poskytovatelia cloudových, resp. podobných služieb v závislosti od typu spracovateľskej činnosti predovšetkým v pozícii sprostredkovateľov v súlade s článkom 28 GDPR, pričom Prevádzkovateľ pri výbere príslušného partnera ako aj v priebehu spracúvania dôsledne dbá, aby pri spracúvaní osobných údajov nedošlo k zvýšeniu rizika porušenia bezpečnosti údajov alebo negatívneho dopadu na práva dotknutých osôb. Prevádzkovateľ tiež dôsledne dbá na to, aby príslušný partner mal preukázateľne prijaté primerané technické a organizačné opatrenia s cieľom zaistiť úroveň bezpečnosti v zmysle článku 28 ods. 3 písm. c) a článku 32 GDPR tak, aby spracúvanie spĺňalo požiadavky platných právnych predpisov, najmä GDPR a aby sa zabezpečila ochrana práv dotknutých osôb.

 

Pri takomto spracúvaní nedochádza k prenosu osobných údajov do tretích krajín, ktoré nezaručujú primeranú úroveň ochrany v zmysle GDPR.

 

 1. Ako dlho uchovávame vaše osobné údaje?

Vaše údaje vo forme, ktorá umožňuje vašu identifikáciu,  TAM a SPV uchovávajú najviac po dobu, ktorá je nevyhnutná na dosiahnutie účelu, na ktorý sa osobné údaje spracúvajú.

 

Pokiaľ sú vaše osobné údaje spracúvané na základe Vášho súhlasu,  TAM a SPV budú po odvolaní súhlasu alebo po uplynutí doby platnosti súhlasu osobné údaje uchovávať len po takú dobu, aká bude nevyhnutná na preukazovanie, uplatňovanie alebo obhajovanie právnych nárokov TAM a SPV. Rovnako to platí aj v prípade spracúvania na základe zmluvy.

 

Pokiaľ sú vaše osobné údaje spracúvané v rámci plnenia zákonnej povinnosti TAM a SPV, príslušné právne predpisy bližšie určujú dobu, počas ktorej sú TAM a SPV povinní vaše osobné údaje a súvisiacu dokumentáciu uchovávať. Takýmito právnymi predpismi sú najmä:

 • AML zákon, na základe ktorého je TAM a SPV povinný uchovávať počas piatich rokov:

– od skončenia zmluvného vzťahu s klientom údaje a písomné doklady získané v súvislosti s vykonávaním starostlivosti vo vzťahu ku klientovi a v súvislosti so zisťovaním neobvyklej obchodnej operácie,

– od vykonania obchodu všetky údaje a písomné doklady o klientovi.

 

 1. Ako chránime vaše osobné údaje?

Prijímame primerané technické a organizačné opatrenia s cieľom ochrániť vaše osobné údaje pred úmyselným alebo nedbanlivostným vymazaním, stratou alebo zmenou a proti neoprávnenému sprístupneniu vašich osobných údajov. Zamestnanci TAM a SPV, ako aj zmluvní partneri TAM a SPV, ktorí spracúvajú osobné údaje v jej mene, sú zaviazaní povinnosťou mlčanlivosti, ktorá trvá aj po skončení zmluvného vzťahu.

 

 1. Aké sú vaše práva v súvislosti so spracúvaním osobných údajov?

 

V súvislosti so spracúvaním osobných údajov máte právo podať sťažnosť Úradu na ochranu osobných údajov Slovenskej republiky, Hraničná 12, 820 07 Bratislava, Slovenská republika
Máte právo na opravu nesprávnych osobných údajov, ktoré sa vás týkajú, alebo na doplnenie neúplných osobných údajov. Ak zistíte, že o vás spracúvame nesprávne alebo neúplné údaje, neváhajte nás, prosím, kontaktovať.

Ak sú vaše osobné údaje spracúvané na základe súhlasu v zmysle článku 6 ods. 1 GDPR alebo v zmysle článku 9 ods. 2 GDPR, máte právo tento súhlas kedykoľvek odvolať. Odvolanie súhlasu však nemá vplyv na zákonnosť spracúvania vychádzajúceho zo súhlasu pred jeho odvolaním.

 

Právo namietať voči spracúvaniu vašich osobných údajov

Ako dotknutá osoba, máte právo namietať voči spracúvaniu svojich osobných údajov v prípade, že k spracúvaniu dochádza na právnom základe oprávnených záujmov TAM alebo SPV vrátane namietania proti profilovaniu založenému na oprávnených záujmoch.

 

TAM a SPV nespracúvajú osobné údaje na základe verejných záujmov podľa článku 6 ods. 1 písm. e) GDPR. TAM a SPV môžu ďalej spracúvať vaše osobné údaje na oprávnených záujmoch len v prípade, že preukážu nevyhnutné oprávnené dôvody na spracúvanie, ktoré prevažujú nad vašimi záujmami, právami a slobodami, alebo dôvody na preukazovanie, uplatňovanie alebo obhajovanie právnych nárokov.

 

Máte právo kedykoľvek namietať proti spracúvaniu svojich osobných údajov na účely priameho marketingu vrátane profilovania v rozsahu, v akom súvisí s takýmto priamym marketingom.

 

V prípade vášho namietania voči spracúvaniu na účely priameho marketingu  TAM a SPV nebude vaše osobné údaje na účely priameho marketingu ďalej spracúvať.

 

Ako dotknutá osoba máte právo na prístup k svojim osobným údajom. V prípade naplnenia podmienok definovaných GDPR nás môžete požiadať o výpis svojich osobných údajov, ktoré o vás spracúvame. Za určitých okolností môžete požiadať o opravu osobných údajov, o obmedzenie spracúvania, o prenos svojich osobných údajov a taktiež máte právo dosiahnuť vymazanie svojich osobných údajov. TAM a SPV nevykonávajú automatizované individuálne rozhodovanie v zmysle čl. 22 GDPR.

 

Svoje práva si môžete uplatniť písomne na adrese: DPO, Tatra banka, Hodžovo námestie 3, 811 06 Bratislava  alebo e-mailom na dpo@tatrabanka.sk. Prevádzkovateľ vás môže požiadať o poskytnutie dodatočných informácií potrebných na potvrdenie vašej totožnosti.